Sprawozdanie 2012

SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Towarzystwa Sportowego „Unia” Polska Cerekiew
za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku


Towarzystwo Sportowe „Unia” Polska Cerekiew założone zostało w Polskiej Cerekwi na zebraniu założycielskim, które odbyło się w dniu 14 września 2008 roku .
Towarzystwo założone zostało przez 17 osób, a na dzień 31 grudnia 2010 roku Towarzystwo liczy już 45 członków.
Pomysłodawcą i inicjatorem powstania tego Towarzystwa był Ryszard Szewior, szef drużyny olbojów z Polskiej Cerekwi, która nigdzie nie była formalnie zrzeszona . Oprócz Ryszarda Szewiora Towarzystwo założyli Eugeniusz Polis, Dariusz Hamerlik, Alojzy Harz, Józef Fiegler, Norbert Świerczek, Aleksander Cebulak, Eugeniusz Chrulski, Jan Paszczuk, Andrzej Troszka, Adrian Kasper, Krzysztof Woźniak, Andrzej Szewior, Dariusz Kołek, Damian Batycki, Jadwiga Moj, Urszula Golisz.
Na zebraniu uchwalony został statut Towarzystwa, wybrano Komitet założycielski w osobach Ryszarda Szewiora i Urszuli Golisz, wybrano Zarząd w osobach Ryszarda Szewiora, Krzysztofa Woźniaka, Andrzeja Troszki i Jadwigi Moj, wybrano Komisję Rewizyjną w osobach Aleksandra Cebulaka jako przewodniczącego, Jana Paszczuka jako zastępcę przewodniczącego i Dariusza Kołka jako sekretarza komisji, ustalono wysokość składek członkowskich w kwocie 5 zł miesięcznie.
Komitet Założycielski oraz Zarząd Towarzystwa zobowiązano do załatwienia wszystkich spraw związanych z rejestracja Towarzystwa, założeniem konta , nadaniem numeru NIP i Regon i tak :

1. Postanowieniem nr Ośw.4140-9/08 z dnia 19.11.2008 r. Starosty Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego Towarzystwo wpisane zostało do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej pod numerem 6/2008.

2. Rejestracja Towarzystwa w KRS trochę trwała, konieczne było wniesienie zmian do statutu Towarzystwa ,co zostało uchwalone na drugim zebraniu założycieli w dniu 16 grudnia 2008 roku. Ostatecznie Postanowieniem o sygnaturze sprawy OP.VIII NS -REJ.KRS/011853/08/718 z dnia 5 lutego 2009 roku Sądu Rejonowego w Opolu ,VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Towarzystwo wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów opieki Zdrowotnej pod numerem 0000323073

3. Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie –Koźlu z dnia 24.02.2009 nadany został Numer Identyfikacji Podatkowej /NIP / - 7492048794.

4. Zaświadczenie z dnia 05.01.2009 Urzędu Statystycznego w Opolu informuje o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 160228710.

5. Zaświadczenie o numerze Or. 510/09 z dnia 26.03.2009 r. Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie –Koźlu informuje o otwarciu konta bankowego Towarzystwa o numerze 17 8882 1032 2001 0028 4804 0001 .


W roku 2012 Zarząd odbył 4 posiedzenia :

1. na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2012 roku Zarząd przygotował materiały na Zwyczajne walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze, podsumował jesienną rundę rozgrywek.
2. na posiedzeniu w dniu 30 marca 2012 roku Zarząd omówił bieżącą działalność Towarzystwa, omówił terminarz wiosennej rundy rozgrywek, a także przyjął 5 członków wspierających
3. na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2012 roku Zarząd omówił sprawy związane z organizacja Turnieju o puchar prezesa TS „Unia” połączonego z festynem dla mieszkańców.
4. na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2012 r. podsumował organizację i przebieg Turnieju o puchar prezesa TS „Unia”, omówił sprawy związane z rozpoczęciem jesiennej rundy rozgrywek a także przygotował Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze.

Działalność finansowa
Składka członkowska zgodnie z uchwałą nr 6/2008 z dnia 14 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich wynosi 5 zł miesięcznie .
Ogółem na 45 członków zwyczajnych oraz 5 członków wspierających Towarzystwa do końca grudnia 2012 r. składki wpłacono na kwotę 2915,00 zł .

Środki jakimi dysponowało Towarzystwo to:
- składki członkowskie - 2 915,00 zł
- dotacja z cukrowni „Cerekiew” - 2 000,00 zł
- darowizna z PBS K- Koźle - 500,00 zł
- dotacja otrzymana w wyniku konkursu z urzędu gminy - 4 000,00 zł
- wpływy z 1 % podatku - 9 566,50 zł
- darowizna od osoby prywatnej - 100,00 zł
……………..
19 081,50 zł
- środki pozostałe na koncie na dzień 31.12.2011 r. 602,37 zł
………………
19 683,87 zł

- środki pozostałe na koncie na dzień 31.12.2012 r. 2 713,45 zł


DOCHODY I WYDATKI 2012 ROK

wydatki dochody uwagi
faktura,
z dnia kwota
1. Sporządzenie sprawozdania F/144/02/2012
z 07.02.1012 300,00
2. Wyciąg nr 1 - prowizja 08.02.2012 3,50
3. Wyciąg nr 2 - dotacja
z Urzędu Gminy 12.03.2012 ------- 4000,00
4. delegacja 14.04.2012 85,00
5. wapno MO248/04/2012
Z 20.04.2012 112,46
6. Wyciąg nr 3 - prowizja 23.04.2012 1,00
7. catering Nr 06/04/2012
Z 28.04.2012 240,22
8. Olej napędowy 1469/12 z 01.05.2012 244,38
9 Umowa o dzieło nr 1/2012 02.05.2012 432,00
10 Olej napędowy 1516/12 z 05.05.2012 174,60
11 delegacja 12.05.2012 85,00
12 Wyciąg nr 5 - prowizja 15.05.2012 3,50
13 Wyciąg nr 6 - darowizna PBS K-K 16.05.2012 ---- 500,00
14 Olej napędowy 1730/12
Z19.05.2012 173,10
15 Rękawice, skarpetrogetry, lód, nadruk FA/000568/2012/D z 29.05.2012 413,40
16 Olej napędowy 1934/12 z 02.06.2012 159,99
17 Wyciąg nr 7- prowizja 04.06.2012 3,50
18 catering Nr 13/2012 z 09.06.212 223,00
19 delegacja 09.06.2012 73,00
20 delegacja 09.06.2012 85,00
21 delegacja 09.06.2012 73,00
22. catering Nr 04/06/2012 z 11.06.2012 615,00
23 Wyciąg nr 9 - prowizja 18.06.2012 7,00
24 Umowa o dzieło nr 2/2012 22.06.2012 97,00
25 delegacja 23.06.2012 85,00
26 Wyciąg nr 11 -darowizna Cukrownia 29.06.2012 --- 1000,00
27 catering 09/06/2012 z 30.06.2012 272,00
28 Wyciąg nr 12 - prowizja 09.07.2012 3,50
29. Wyciąg nr 13 - 1% podatku 10.07.2012 --- 38,70
30 Wyciąg nr 14 - 1% podatku 11.07.2012 --- 175,40
31 Wyciąg nr 15 - 1% podatku 17.07.2012 ---- 79,20
32 Wyciąg nr 16 - 1% podatku 18.07.2012 ---- 40,50
33 Wyciąg nr 17 - 1% podatku 19.07.2012 ---- 9 232,70
34 pieczątka FV 473/2012 z 09.08.2012 24,01 festyn
35 Plakaty, ulotki VAT 384/2012 z 10.08.2012 162,98 Festyn
36 Wyciąg nr 18 - darowizna Cukrownia 16.08.2012 ---- 1000,00
37 Różne drobiazgi VAT 799/2012 z 17.08.2012 176,53 Festyn
38 Umowa o dzieło nr 3 19.08.2012 234,00 festyn
39 Umowa o dzieło nr 4 19.08.2012 351,00 festyn
40 delegacja 19.08.2012 120,00 festyn
41 delegacja 19.08.2012 120,00 festyn
42 Puchary, medale FA/000967/2012/D z 22.08.2012 503,74 festyn
43 słodycze 54/2012 z 23.08.2012 283,90 festyn
44 kołacz 75/2012 z 24.08.2012 285,00 festyn
45 catering 10/08/2012 z 24.08.2012 1334,36 festyn
46. woda VAT C339F02612/08 z 25.08.2012 140,52 festyn
47 Wyciąg nr 20 - prowizja 27.08.2012 4,50
48 Wyciąg nr 21 - prowizja 29.08.2012 7,00
49 Worki na śmieci inne VAT 3972/2012 z 30.08.2012 63,30 festyn
50 podest Nr 165 200,00 festyn
51 Umowa o dzieło nr 5 01.09.2012 420,00
52 Plansza, długopisy VAT 111/09/2012 z 04.09.2012 762,60
53 Wyciąg nr 22 - prowizja 05.09.2012 3,50
54 delegacja 08.09.2012 85,00
55 Tusz do drukarki FAV/1122 z 08.09.2012 129,80
56 Wyciąg nr 24 - bloczki czekowe 11.09.2012 1,00
57 Koszulka, nadruki FA/001117/2012/D z 13.09.2012 2055,90
58 Opłata za autostradę 15.09.2012 20,00
59 Olej napędowy 3551/12 z 15.09.2012 268,70
60 Wyciąg nr 25 19.09.2012 3,50
61 catering Nr 07/09/2012 z 21.09.2012 528,00
62 delegacja 22.09.2012 85,00
63 Wyciąg nr 26- prowizja 02.10.2012 3,50
64 Afisze sportowe VAT 478/2012 z 03.10.2012 184,50
65 delegacja 06.10.2012 85,00
66 Wyciąg nr 27- prowizja 09.10.2012 1,00
67 Olej napędowy 3983/12 z 13.10.2012 251,68
68 delegacja 20.10.2012 85,00
69 wapno VAT MO829/10/2012 z 26.10.2012 55,99
70 delegacja 27.10.2012 85,00
71 catering Nr 08/10/2012 z 29.10.2012 933,00
72 Umowa o dzieło nr 6 02.11.2012 280,00
73 Olej napędowy 4323/12 z 03.11.2012 192,78
74 delegacja 10.11.2012 85,00
75 Wyciąg nr 29 - prowizja 12.11.2012 10,00
76 delegacja 17.11.2012 85,00
77 Delegacja 24.11.2012 85,00
78 proporczyki VAT 151/11/2012
z 27.11.2012 1119,30
79 Wyciąg nr 30 - prowizja 28.11.2012 5,00
80 Materiały biurowe VAT 1185/P/2012 z 30.11.2012 38,50
81 Naklejki klubowe VAT 157/11/2012
z 30.11.2012 123,18
82 catering VAT 16/11/2012
z 30.11.2012 913,00
83 Wyciąg nr 31 -darowizna 04.12.2012 --------- 100,00
84 Wyciąg nr 32 - prowizja 06.12.2012 10,00
85 Składki członkowskie ---------- 2915,00
RAZEM: 16 970,42 19 081,50

Działalność sportowo –rekreacyjna
Drużyna olbojów bierze udział w regularnych rozgrywkach piłki nożnej w Wojewódzkiej Lidze Olbojów Opolszczyzny. Wiosną 2012 r. zgodnie z terminarzem rozgrywek Wojewódzkiej Ligi Olbojów rozegrano 8 meczy. Na 8 rozegranych meczy 4 były wygrane, 1 remis, a 3 przegrane.(Unia -Wawelno 3-0, Brzeg - Unia 8-0, Nysa -Unia 2-1, Unia -Sokół 5-4, Tor - Unia 1-4, Unia - kamiennik 3 -0, Skaut - Unia 3-1, Unia -Zefir 2-2 ). Drużyna w rozgrywkach jesień 2011 - wiosna 2012 ostatecznie zajęła 5 miejsce na 9 drużyn. Rozegrano też dwa mecze towarzyskie. Pierwszy przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych ze ZRYWEM Pawłowiczki, niestety przegrany 4 - 3, drugi na zakończenie rundy wiosennej z ZOZ K -Koźle również przegrany tym razem 5 - 3.
Na 7 czerwca 2012 r. drużyna została zaproszona do Steblowa na Turniej piłkarski z okazji 20-tej rocznicy gry w tej drużynie zawodnika Marcina Biksy, który jest jednocześnie członkiem naszego Towarzystwa i zawodnikiem w drużynie. Na turnieju jeden mecz zremisowaliśmy a dwa wygraliśmy. W sumie zajęliśmy I miejsce w Turnieju.
W dniu 19 sierpnia na boisku w Polskiej Cerekwi odbył się Turniej o Puchar Prezesa TS „Unia” Polska Cerekiew. Turniej połączony był z festynem dla mieszkańców. Cały koszt turnieju wyniósł ok.6000 zł łącznie ze środkami pozyskanymi od sponsorów, którzy zafundowali zakup kiełbasek dla dzieci, watę cukrową , a także zjeżdżalnię i basen z piłkami Na turniej stawiły się wszystkie zaproszone drużyny to jest : „Orzeł” Polska Cerekiew
Fortuna Witosławice , LZS "Młyn-Pol" Zakrzów. Turniej wygrał „Orzeł” Polska Cerekiew, drugie miejsce zajęła Fortuna Witosławice, trzecie miejsce „Unia” Polska Cerekiew, a czwarte miejsce LSZ „Młyn-Pol” Zakrzów .W ramach imprezy odbył się również mecz pokazowy, w którym Cerekwianki (lat 10-12) podejmowały drużynę 50+ którzy na murawę wybiegli w gumowcach, co prawda w tym przypadku chodziło głównie o zabawę, to na boisku byliśmy świadkami niesamowitej zawziętości i waleczności w wykonaniu jednych i drugich. Ostatecznie młode utalentowane dziewczyny wygrały 4:3.
Również gry i zabawy dla dzieci odbyły się bez przeszkód. Podczas festynu próbkę mocnych brzmień dał młody zespół rockowy RESET, a prowadzący imprezę Mateusz Kłosek przeprowadził kilka konkursów w różnych kategoriach wiekowych.
Strażacy ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Polskiej Cerekwi pokazali jakim sprzętem dysponują i do czego on służy. Dodatkowo zatroszczyli się o specjalną kurtynę wodną, która biorąc pod uwagę panujący upał orzeźwiła nie tylko najmłodszych ale i starsze pokolenie. Na turnieju można było również zmierzyć sobie ciśnienie. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna, na której przygrywał Zespół Muzyczny "Relax"


Turniej połączony z festynem okazał się imprezą bardzo udaną, a mieszkańcy bardzo licznie wzięli w nim udział.Przed runda jesienną rozegrano w dniu 8 września 2012 r. mecz towarzyski z Fortuną Witosławice wygrywając go 3 -2.

W czasie rozgrywek Jesień 2012 rozegranych zostało 10 meczy, w tym 4 przegrane , 5 wygranych, i jeden remis. ( Brzeg - Unia 1-0, Unia - Prusinowice 6-2, Zefir - Unia 3-1, Unia -Niemodlin 8-2, Kamiennik -Unia 0-6, Unia -Gazownik 3-1, Nysa - Unia 2-0, Unia Prudnik 6-0, Unia -Prószków 1-1, Unia Skaut 0-6).
Ponadto drużyna w sezonie jesiennym rozegrała jeszcze dwa mecze towarzyskie. Jeden z Kietrzem wygrany 5-3,a drugi Unia I z Unią II, wynik 2-4.
W miesiącu wrześniu 2012 r. członkowie Towarzystwa w tzw. „czynie społecznym” dokonali przeróbki mocowania siatek na bramki na boisku w Polskiej Cerekwi . Koszt tych prac wyceniono na 1791,89 zł.
Podsumowując można powiedzieć , że wszystkie zaplanowane mecze a także turniej połączony z festynem odbyły się. Na wszystkich meczach godnie reprezentowaliśmy i promowaliśmy gminę Polska Cerekiew.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?