Sprawozdanie 2011

SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Towarzystwa Sportowego „Unia” Polska Cerekiew
za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 rokuTowarzystwo Sportowe „Unia” Polska Cerekiew założone zostało w Polskiej Cerekwi na zebraniu założycielskim, które odbyło się w dniu 14 września 2008 roku .
Towarzystwo założone zostało przez 17 osób, a na dzień 31 grudnia 2011 roku Towarzystwo liczy już 45 członków.
Pomysłodawcą i inicjatorem powstania tego Towarzystwa był Ryszard Szewior, szef drużyny olbojów z Polskiej Cerekwi, która nigdzie nie była formalnie zrzeszona . Oprócz Ryszarda Szewiora Towarzystwo założyli Eugeniusz Polis, Dariusz Hamerlik, Alojzy Harz, Józef Fiegler, Norbert Świerczek, Aleksander Cebulak, Eugeniusz Chrulski, Jan Paszczuk, Andrzej Troszka, Adrian Kasper, Krzysztof Woźniak, Andrzej Szewior, Dariusz Kołek, Damian Batycki, Jadwiga Moj, Urszula Golisz.
Na zebraniu uchwalony został statut Towarzystwa, wybrano Komitet założycielski w osobach Ryszarda Szewiora i Urszuli Golisz, wybrano Zarząd w osobach Ryszarda Szewiora, Krzysztofa Woźniaka, Andrzeja Troszki i Jadwigi Moj, wybrano Komisję Rewizyjną w osobach Aleksandra Cebulaka jako przewodniczącego, Jana Paszczuka jako zastępcę przewodniczącego i Dariusza Kołka jako sekretarza komisji, ustalono wysokość składek członkowskich w kwocie 5 zł miesięcznie.
Komitet Założycielski oraz Zarząd Towarzystwa zobowiązano do załatwienia wszystkich spraw związanych z rejestracja Towarzystwa, założeniem konta , nadaniem numeru NIP i Regon i tak :
1. Postanowieniem nr Ośw.4140-9/08 z dnia 19.11.2008 r. Starosty Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego Towarzystwo wpisane zostało do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej pod numerem 6/2008.
2. Rejestracja Towarzystwa w KRS trochę trwała, konieczne było wniesienie zmian do statutu Towarzystwa ,co zostało uchwalone na drugim zebraniu założycieli w dniu 16 grudnia 2008 roku. Ostatecznie Postanowieniem o sygnaturze sprawy OP.VIII NS -REJ.KRS/011853/08/718 z dnia 5 lutego 2009 roku Sądu Rejonowego w Opolu ,VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Towarzystwo wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów opieki Zdrowotnej pod numerem 0000323073.
3. Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie –Koźlu z dnia 24.02.2009 nadany został Numer Identyfikacji Podatkowej /NIP / - 7492048794.
4. Zaświadczenie z dnia 05.01.2009 Urzędu Statystycznego w Opolu informuje o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 160228710.
5. Zaświadczenie o numerze Or. 510/09 z dnia 26.03.2009 r. Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie –Koźlu informuje o otwarciu konta bankowego Towarzystwa o numerze 17 8882 1032 2001 0028 4804 0001 .

W roku 2011 Zarząd odbył 4 posiedzenia :
1. na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2011 roku Zarząd przygotował materiały na Zwyczajne walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze, omówił jesienną rundę rozgrywek.
2. na posiedzeniu w dniu 6 marca 2011 roku Zarząd omówił bieżącą działalność Towarzystwa.
3. na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2011 roku Zarząd omówił terminarz wiosennej rundy rozgrywek oraz sprawy bieżące.
4. na posiedzeniu w dniu 15 września 2011 r. podsumował wiosenna rundę rozgrywek oraz omówił jesienna rundę.

Działalność finansowa
Składka członkowska zgodnie z uchwałą nr 6/2008 z dnia 14 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich wynosi 5 zł miesięcznie .
Ogółem na 45 członków Towarzystwa do końca grudnia 2011 r. składki wpłacono na kwotę 2700 zł co stanowi 100% .
Środki jakimi dysponowało Towarzystwo to:
- składki członkowskie - 2 700 zł
- dotacja z cukrowni „Cerekiew” - 2 000 zł
- darowizna z PBS K- Koźle - 500 zł
- dotacja otrzymana w wyniku konkursu z urzędu gminy - 4 000 zł
- dotacja z cukrowni „Cerekiew” - 1 000 zł
razem 10 200 zł

- środki pozostałe na koncie z 2010 r. - 126,84 zł

Stan konta na 01.01.2012 - 555,46 - konto
46,91 zł – w kasie

W 2011 roku dokonane zostały następujące wydatki :
1. Faktura VAT nr F/123.04/2011 z 01.04.2011 300,00 zł
/ sporządzenie sprawozdania finansowego za 2011r . /
2. Faktura VAT nr FA/000294/2011/D z 01.04.2011 672,80 zł
/ koszulka , nadruk , herb /
3. wyciąg nr 3 z 04.04.2011 3,50 zł
/ prowizja od operacji /
4. Faktura VAT 243/2011 z 22.04.2011 184,50 zł
/ druk plakatów /
5. Faktura VAT nr FA/000409/2011/D 271,07 zł
/skarpetopgetry, nadruki/
6. Wyciąg nr 5 z 02.05.2011 3,50 zł
/ prowizja od operacji/
7. Wyciąg nr 6 z 05.05.2011 1,00 zł
/prowizja od operacji/
8. Delegacja z 07.05.2011 /Bartosz Prochera/ 79,00 zł
9. Faktura VAT nr 36 z 12.05.2011 17,44 zł
/ woda/
10. Umowa o dzieło nr 1 z 28.05.2011 233,00 zł
/ Tomasz Macoch /
11. Delegacja z 28.05.2011 / Tadeusz Wieczorek / 79,00 zł
12. Faktura VAT nr MO400/05/2011 z 30.05.2 50,01 zł
/wapno, proszek/
13. Faktura VAT nr FA 000628/2011/D z 02.06.2011 3 200,28 zł
/strój sportowy, nadruk reklamy, numerów, torba, spodnie/
14. Faktura VAT nr FA/000647/2011/D z 03.06.2011 200,00 zł
/opracowanie graficzne/
15. Wyciąg nr 8 z 07.06.2011 3,50 zł
/prowizja od operacji/
16. Umowa o dzieło nr 2 z 11.06. .2011 183,00 zł
/ Tomasz Macoch /
17. Delegacja z 11.06.2011 /Bogdan Czekaj / 79,00 zł
18. Wyciąg nr 9 z 20.06.2011 7,00 zł
/prowizja od operacji/
19. Faktura VAT nr 06/07/2011 z 07.07.2011 1210,00 zł
/catering/
20. Wyciąg nr 10 z 18.07.2011 3,50 zł
/prowizja od operacji/
21. Umowa o dzieło nr 3 z 01.09. 2011 257,00 zł
/ Tomasz Macoch /
22. Faktura VAT nr MO838/09/2011 z 24.09.2011 110,50 zł
/wapno, proszek/
23. Faktura VAT 989/11 z 01.10.2011 73,31 zł
/paliwo/
24. Delegacja z 08.10.2011 /Jarosław Jurkowski/ 79,00 zł
25. Faktura VAT 1156/11 z 15.10.2011 146,67 zł
/paliwo/
26. Faktura VAT nr FA/001304/2011/D z 19.10.2011 270,25 zł
/bluza, skarpetogetry nadruk reklamy i numerów/
26. Delegacja z 22.10.2011 r. /Jarosław Jurkowski/ 79,00 zł
27. Faktura VAT 07/10/2011 z 24.10.2011 505,00 zł
/catering/
28. Wyciąg nr 12 z 24.10.2011 /prowizja od operacji/ 3,50 zł
29. Faktura VAT 1344/2011 z 29.10.2011 238,10 zł
/paliwo/
30. Delegacja z 05.11.2011 /Tadeusz Wieczorek/ 79,00 zł
31. Faktura VAT 517/KOM/2011 z 10.11.2011 37,00 zł
/flashdriwe/
32. Wyciąg nr 13 z 14.11.2011 /prowizja od operacji/ 7,00 zł
33. Umowa o dzieło nr 4 z 19.11..2011 158,00 zł
/ Tomasz Macoch /
34. Delegacja z 19.11.2011 / Jan Węgrzyn/ 79,00 zł
35. Faktura VAT 07/11/2011 z 25.11.2011 611,00 zł
/catering/
36.Faktura VAT nr FA/001457/2011/D z 25.11.2011 248,04 zł
/koszulka, nadruk herbu , reklamy, numerów/
37. Wyciąg nr 14 z 03.12. 2011 /prowizja od operacji / 3,50 zł
38. Wyciąg nr 15 z 05.12.2011 /prowizja od operacji/ 3,50 zł

……………………
9 769, 47
Oprócz w/w wydatków członkowie Towarzystwa zamontowali w szatni sportowej ławki siedziskowe. Koszt materiału wraz z montażem wyceniono na 7286,10 zł.

Działalność sportowo –rekreacyjna
Drużyna olbojów zarejestrowana jest w Wojewódzkiej Lidze Olbojów. Wiosną 2011 r. zgodnie z terminarzem rozgrywek Wojewódzkiej Ligi Olbojów rozegrano 7 meczy. Na 7 rozegranych meczy 4 były wygrane, a 3 przegrane. Pomimo trzech porażek drużyna zajęła 2 miejsce w końcowej klasyfikacji WLO.
W czasie rozgrywek Jesień 2011 rozegranych zostało 7 meczy, w tym 6 przegranych i tylko jeden wygrany, a jeden został przełożony na wiosnę.
Ponadto drużyna w 2011 r. rozegrała w sumie trzy mecze towarzyskie. Jeden w dniu 26 marca 2011 r. z Fortuną Ostrożnica, drugi w dniu 16 kwietnia z Zefirem K -Koźle a trzeci w dniu 19 listopada 2011 r. z członkami Towarzystwa z udziałem rodzin i dużej liczby kibiców.
Niestety z powodu przyczyn leżących po stronie organizatora czyli gminy partnerskiej Rieste nie odbyła się duża impreza jaką miał być turniej gmin partnerskich Polska Cerekiew –Rieste – Svetla Hora.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?