Sprawozdanie 2009

SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Towarzystwa Sportowego „Unia” Polska Cerekiew
za okres od 14 września 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku


Towarzystwo Sportowe „Unia” Polska Cerekiew założone zostało w Polskiej Cerekwi na zebraniu założycielskim, które odbyło się w dniu 14 września 2008 roku .
Towarzystwo założone zostało przez 17 osób, a na dzień 30 września 2009 roku Towarzystwo liczy już 40 członków.
Pomysłodawcą i inicjatorem powstania tego Towarzystwa był Ryszard Szewior, szef drużyny olbojów z Polskiej Cerekwi, która nigdzie nie była formalnie zrzeszona . Oprócz Ryszarda Szewiora Towarzystwo założyli Eugeniusz Polis, Dariusz Hamerlik, Alojzy Harz, Józef Fiegler, Norbert Świerczek, Aleksander Cebulak, Eugeniusz Chrulski, Jan Paszczuk, Andrzej Troszka, Adrian Kasper, Krzysztof Woźniak, Andrzej Szewior, Dariusz Kołek, Damian Batycki, Jadwiga Moj, Urszula Golisz.
Na zebraniu uchwalony został statut Towarzystwa, wybrano Komitet założycielski w osobach Ryszarda Szewiora i Urszuli Golisz, wybrano Zarząd w osobach Ryszarda Szewiora, Krzysztofa Woźniaka, Andrzeja Troszki i Jadwigi Moj, wybrano Komisję Rewizyjną w osobach Aleksandra Cebulaka jako przewodniczącego, Jana Paszczuka jako zastępcę przewodniczącego i Dariusza Kołka jako sekretarza komisji, ustalono wysokość składek członkowskich w kwocie 5 zł miesięcznie.
Komitet Założycielski oraz Zarząd Towarzystwa zobowiązano do załatwienia wszystkich spraw związanych z rejestracja Towarzystwa, założeniem konta , nadaniem numeru NIP i Regon i tak :

1. Postanowieniem nr Ośw.4140-9/08 z dnia 19.11.2008 r. Starosty Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego Towarzystwo wpisane zostało do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej pod numerem 6/2008.

2. Rejestracja Towarzystwa w KRS trochę trwała, konieczne było wniesienie zmian do statutu Towarzystwa ,co zostało uchwalone na drugim zebraniu założycieli w dniu 16 grudnia 2008 roku. Ostatecznie Postanowieniem o sygnaturze sprawy OP.VIII NS -REJ.KRS/011853/08/718 z dnia 5 lutego 2009 roku Sądu Rejonowego w Opolu ,VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Towarzystwo wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów opieki Zdrowotnej pod numerem 0000323073

3. Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie –Koźlu z dnia 24.02.2009 nadany został Numer Identyfikacji Podatkowej /NIP / - 7492048794.

4. Zaświadczenie z dnia 05.01.2009 Urzędu Statystycznego w Opolu informuje o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 160228710.

5. Zaświadczenie o numerze Or. 510/09 z dnia 26.03.2009 r. Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie –Koźlu informuje o otwarciu konta bankowego Towarzystwa o numerze 17 8882 1032 2001 0028 4804 0001 .

 


W okresie w/w Zarząd odbył 5 posiedzeń:

1. na posiedzeniu w dniu 14 września 2008 roku Zarząd się ukonstytuował. Na prezesa wybrano Ryszarda Szewiora, na zastępcę prezesa wybrano Krzysztofa Woźniaka, na skarbnika wybrano Andrzeja Troszka a na sekretarza Jadwigę Moj.

2. na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2009 roku Zarząd zdecydował by składki członkowskie zbierać dopiero od 1 kwietnia 2009 r.

3. na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2009 roku Zarząd przyjął uchwałę o przyjęciu nowych członków . Przyjęto 15 nowych członków zwyczajnych. Omówiono plan rozgrywek na sezon, a także zdecydowano o włączeniu się w organizacje w dniu 6 czerwca br. festynu dla dzieci i młodzieży oraz przeznaczeniu na ten cel 200 zł.

4. na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2009 roku Zarząd przyjął uchwałą kolejnych 8 członków, podsumowano wyjazd zawodników do Svetla Hory oraz udział w festynie dla dzieci i młodzieży. Zaakceptowano także projekt loga Towarzystwa.

5. na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2009 r. Zarząd przygotował materiały na Walne Zebranie Członków.

Działalność finansowa
Towarzystwo na swój wniosek złożony do Sądu Rejonowego w Opolu zwolnione zostało od kosztów sądowych w wysokości 500 zł.
Składka członkowska zgodnie z uchwałą nr 6/2008 z dnia 14 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich wynosi 5 zł miesięcznie .
Z uwagi na to , że prawie do marca 2009 roku trwała procedura rejestracji Towarzystwa, Zarząd na swoim posiedzeniu w dniu 22 lutego 2009 roku podjął decyzję by składki zbierać dopiero od kwietnia 2009 roku.
Ogółem na 40 członków Towarzystwa - do końca grudnia 2009 r. wszyscy wpłacili należne składki .
Ogółem składki to kwota : 1615 zł
Do dnia 31 grudnia 2009 r. wydane zostały następujące kwoty:

1.Faktura VAT nr FV 335/2009 z dnia 27.05.2009 na kwotę 91 zł /pieczątki/
2.Faktura VAT nr FA/000712/2009/D z dnia 02.06.2009 na kwotę 325 zł /1 para spodni bramkarskich i 19 par skarpetogetrów /
3.Faktura VAT nr FV/19/2009 z dnia 05.06.2009 na kwotę 200 zł / napoje /, co jest zgodne z decyzja zarządu podjętą na posiedzeniu w dniu 26.04.2009 r.
4.Faktura VAT nr 121/10/2009 z dnia 07.10.2009 na kwotę 341,60 zł / napisy na ubraniach sportowych /
5. Prowizja bankowa -122 zł

W sumie kwota wydatków to 1079,60 zł

Stan konta na 31.12.2009 to kwota 535,40 zł
 


Działalność sportowo –rekreacyjna

Drużyna olbojów zarejestrowana jest w Wojewódzkiej Lidze Olbojów.
W dniu 6 czerwca 2009 roku Towarzystwo było jednym ze współorganizatorów festynu dla dzieci i młodzieży . Festyn odbywał się w Polskiej Cerekwi przy Zespole Gimnazjalno –Szkolno - Przedszkolnym Towarzystwa zakupiło dla uczestników napoje.
13 czerwca 2009 roku drużyna olbojów brała udział w towarzyskim meczu w Cisku zorganizowanym z okazji 770- lecia tej miejscowości. Drużyna wygrała mecz 1:0
W dniu 11 lipca 2009 roku 15 zawodników wraz z ze swoimi rodzinami brało udział w turnieju olbojów organizowanym w Svetlej Horze przez gminę partnerską. Drużyna zajęła 2 miejsce w turnieju.
W Wojewódzkiej Lidze Olbojów jesienią 2008 roku drużyna rozegrała 6 meczy z czego 3 wygrane , 1 remis , 2 przegrane, a wiosną 2009 drużyna rozegrała 7 meczy z czego 2 były wygrane , a 5 przegranych .
20 czerwca 2009 roku drużyna brała udział w Pucharze Ligi w Sławięcicach gdzie na 6 uczestniczących drużyn zajęła 3 miejsce.
drużyna sklasyfikowana jest na 4 miejscu na ich ogólna liczbę 8.
Jesienią 2009 r. drużyna w Wojewódzkiej Lidze Olbojów rozegrała 6 meczy z czego : 1 mecz przełożono na wiosnę 2010 r. 2 mecze przegrane, 1 remis i 3 mecze wygrane.
Na zakończenie rozgrywek w 2009 roku drużyna sklasyfikowana została na 4 miejscu na ogólną liczbę 8 druży

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?