Sprawozdanie 2010

SPRAWOZDANIE

merytoryczne z działalności Towarzystwa Sportowego „Unia” Polska Cerekiew

w roku 2010

1. nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych

 

Towarzystwo Sportowe „Unia” Polska Cerekiew siedzibą w Polskiej Cerekwi przy ulicy Zamkowej 27 założone zostało w Polskiej Cerekwi na zebraniu założycielskim, które odbyło się w dniu 14 września 2008 roku .

 

Postanowieniem nr Ośw.4140-9/08 z dnia 19.11.2008 r. Starosty Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego Towarzystwo wpisane zostało do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej pod numerem 6/2008.

 

Rejestracja Towarzystwa w KRS trochę trwała, konieczne było wniesienie zmian do statutu Towarzystwa ,co zostało uchwalone na drugim zebraniu założycieli w dniu 16 grudnia 2008 roku. Ostatecznie Postanowieniem o sygnaturze sprawy OP.VIII NS -REJ.KRS/011853/08/718 z dnia 5 lutego 2009 roku Sądu Rejonowego w Opolu ,VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Towarzystwo wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000323073 i z tym też dniem posiada statut organizacji pożytku publicznego (OPP)

 

Zaświadczenie z dnia 05.01.2009 r. Urzędu Statystycznego w Opolu informuje o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 160228710.

 

Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie –Koźlu z dnia 24.02.2009 nadany został Numer Identyfikacji Podatkowej /NIP / - 7492048794.

 

Zaświadczenie o numerze Or. 510/09 z dnia 26.03.2009 r. Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie –Koźlu informuje o otwarciu konta bankowego Towarzystwa o numerze 17 8882 1032 2001 0028 4804 0001 .

 

Dane dotyczące członków Zarządu

1. Ryszard Szewior – Polska Cerekiew ul. Rynek 10/2

2. Krzysztof Woźniak - Polska Cerekiew ul.1 Maja 28/2

3.Andrzej Troszka - Polska Cerekiew ul. K. Miarki 45

4. Jadwigi Moj – Ciężkowice ul. Fabryczna 3/9

 

Cele statutowe Towarzystwa

 

Towarzystwo Sportowe „Unia” Polska Cerekiew zwane dalej „Klubem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzacji sportu wśród mieszkańców wsi.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

 

Klub realizuje określone cele poprzez:

1. Planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu i mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu.

2. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie Gminy oraz poza nią.

3. Organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym.

4. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

5. Realizacja zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności przez organizacje festynów oraz innych imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

6. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej poprzez propagowanie postaw prozdrowotnych.

7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu.

8. Współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego.

 

Działalność Klubu, o której mowa w jest realizowana we współpracy ze szkołami, innymi klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

 

Drużyna olbojów zarejestrowana jest w Wojewódzkiej Lidze Olbojów. Wiosną 2010 r. zgodnie z terminarzem rozgrywek Wojewódzkiej Ligi Olbojów rozegrano w sumie 8 meczy w tym jeden zaległy z 2009 roku. Na 8 rozegranych meczy 6 było wygranych, a dwa przegrane. Rozgrywki jesień 2009 – wiosna 2010 zostały zakończone na wysokim 3 miejscu WLO.

W czasie rozgrywek Jesień 2010 rozegranych zostało 7 meczy, w tym 4 wygrane, 2 remisy i 1 przegrany. Drużyna na koniec sezonu Jesień 2010 została sklasyfikowana na pierwszym miejscu WLO, co jest jej ogromnym sukcesem. Nigdy jeszcze w historii WLO drużyna z gminy Polska Cerekiew nie zajęła 1 miejsca. W 2009 roku byliśmy na 4 miejscu.

Ponadto drużyna brała udział w turnieju zorganizowanym w parafii Zakrzów z okazji jej 725-lecia . Zorganizowane zostało spotkanie dla zawodników i ich rodzin.

Niestety z powodu powodzi nie odbyła się duża impreza jaką miał być turniej gmin partnerskich Polska Cerekiew –Rieste – Svetla Hora.

Podsumowując można powiedzieć , że wszystkie zaplanowane mecze się odbyły. Towarzystwo przyjęło nowych członków . Po przyjęciu nowych członków z jednej drużyny można było utworzyć dwie. W chwili obecnej nasze Towarzystwo ma dwie drużyny olbojów.

Na wszystkich meczach godnie promowaliśmy gminę Polska Cerekiew. Z zaplanowanych na rok 2010 zadań do realizacji nie odbył się tylko turniej gmin partnerskich z powodów o których wspomniano wyżej

 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

4. Przychody w 2010 roku

Środki jakimi dysponowało Towarzystwo to:

- składki członkowskie - 2 650 zł

- 1% podatku - 2 179,50 zł

- dotacja z PBS K- Koźle - 500 zł

- dotacja otrzymana w wyniku konkursu z urzędu gminy - 3 913,30 zł

- środki pozostałe na koncie z 2009 r. – 535,40 zł

razem : 9 778,20

 

 

5. Poniesione koszty w 2010 roku

 

W 2010 roku dokonane zostały następujące wydatki :

1.Faktura VAT nr 3/2010 z 01.02.2010 na kwotę 60 zł kompozycja kwiatowa

2. Faktura VAT nr F/122/02/2010 na kwotę 300 zł opłata za sporządzenie sprawozdania finansowego za 2009 r.

3.Faktura VAT nr FA /000238/2010/D z dnia 20.03.2010 na kwotę 1972,80 zł - dresy.

4.Faktura VAT nr FA/000328/2010/D z dnia 07.04.2010 na kwotę 1038,60 zł - dresy,

5. Faktura VAT nr FA/000327/2010/D z dnia 07.04.2010 na kwotę 37,50 zł –lód syntetyczny

6. Delegacja z 24.04.2010 128,72 zł

7. Delegacja z 24.04.2010 128,72 zł

8. Delegacja z 24.04.2010 128,72 zł

9. Delegacja z 01.05.2010 178,86 zł

10. Delegacja z 01.05.2010 178,86 zł

11. Delegacja z 01.05.2010 178,86 zł

12.Faktura VAT nr FA000506/2010/D z 10.05.2010 na kwotę 91,00,zł –skapetogetry Colo

13. Faktura VAT nr M00369/05/2010 z 13.05.2010 na kwotę 24,90 zł –proszek Rex

14.Delegacja sędziowska nr 5/2010 z 29.05.2010 na kwotę 85 zł

15. Faktura VAT nr M00440/05/2010 z 31.05.2010 na kwotę 44,00 zł –wapno hydratyzowane

16. Delegacja z 05.06.2010 123,70 zł 17. Delegacja z 05.06.2010 123,70 zł

18. Delegacja z 05.06.2010 123,70 zł

19. delegacja sędziowska bez numeru z 15.06. 2010 na kwotę 85 zł

20. delegacja sędziowska bez numeru z 22.06.2010 na kwotę 75 zł ,

21. Faktura VAT nr 10/06/2010 z 30.06.2010 na kwotę 724,00 zł catering

22. Rachunek z 10.07.2010 do umowy o dzieło – 190 zł brutto

/do wypłaty: 156,00 zł , podatek do US 34,00 zł /

23. Delegacja z 18.09.2010 140,42 zł

24. Delegacja z 18.09.2010 140,42 zł

25. Delegacja z 25.09.2010 185,54 zł 26.Delegacja z 25.09.2010 185,54 zł

27. Delegacja z 25.09.2010 185,54 zł

28. delegacja sędziowska bez numeru z 02.10.2010 na kwotę 74 zł

29. Delegacja z 09.10.2010 158,80 zł 30.Delegacja z 09.10.2010 158,80 zł

31. Delegacja z 09.10.2010 158,80 zł

32. Delegacja sędziowska bez numeru z 16.10.2010 na kwotę 74 zł

33. Delegacja sędziowska bez numeru z 30.10.2010 na kwotę 75 zł

34Rachunek z 30.10.2010 do umowy o dzieło – 233,00 zł brutto

/ do wypłaty :200,00 zł, podatek do US 33,00 zł

35. Faktura VAT nr 69 z 08.11.2010 na kwotę 34,36 zł – woda mineralna

36.Faktura VAT nr FA/ 001459/2010/ z dnia 09.11.2010 na kwotę 944 zł

37. Faktura VAT nr FV/127/11/2010 z 16.11.2010 na kwotę 150,00 zł –reklama w NTO

38. Faktura VAT nr 04/12/2010 z 17.12.2010 na kwotę 697,00 zł catering

39. Prowizje za prowadzenie rachunku bankowego - 34,50 zł

 

W sumie w 2010 r. wydano 9651,36 zł

Stan konta na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 126,84 zł.

 

6. Dane o liczbie osób zatrudnionych i ich wynagrodzeniu

 

Towarzystwo nie zatrudnia żadnych pracowników a tym samym nie wypłaca wynagrodzenia.

 

7. Dane o wysokości wynagrodzeń wypłaconych łącznie członkom zarządu i innym organom Towarzystwa

Towarzystwo nie wypłaca żadnych wynagrodzeń członkom swoich organów. Praca wykonywana jest społecznie.

 

8. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenie

Towarzystwo w 2010 roku nie zawierało żadnych umów zlecenie.

 

9.Dane o udzielonych przez Towarzystwo pożyczkach pieniężnych

Towarzystwo nie udzielało w 2010 roku pożyczek pieniężnych.

 

10. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych

Towarzystwo n w 2010 roku nie lokowało żadnych kwot na rachunkach bankowych.

 

11. Dane o wartości nabytych obligacji

W 2010 roku Towarzystwo nie nabywało obligacji.

 

12. Dane o nabytych nieruchomościach

W 2010 roku Towarzystwo nie nabywało żadnych nieruchomości

 

13. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych

W 2010 roku Towarzystwo nie nabywało żadnych środków trwałych

 

14. Dane o wartości aktywów i zobowiązań Towarzystwa ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych

 

Wartość aktywów na koniec 2010 roku wynosi 126,84 zł , a zobowiązań 0 zł.

 

15. Dane o działalności zleconej Towarzystwu przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o wyniku finansowym tej działalności.

W 2010 roku Towarzystwo zawarło w dniu 23 lutego 2010 r. z Urzędem Gminy w Polskiej Cerekwi umowę nr 5/2010 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873 z późn. zm) na realizację zadania publicznego. Wysokość dotacji 4000 zł, z czego wykorzystano 3913,30zł.

 

16. Informacje o rozliczeniach Towarzystwa z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych

Towarzystwo nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych.

 

17. Informacja o przeprowadzonych kontrolach w Towarzystwie w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym Towarzystwo nie było kontroli

 

Podpisy członków Zarządu :

 

Jadwiga Moj Ryszard Szewior

 

Sekretarz Zarządu Prezes Zarządu

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?